starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydział Komunikacji i Transportu Prawa Jazdy Rejestracja Pojazdów Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego Transport - Stacje Diagnostyczne - Ośrodki Szkolenia Wydanie Licencji na Przewóz Osób Architektura i Budownictwo Geodezja Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska Stowarzyszenia Zwykłe Wersja kontrastowa

Wydanie Licencji na Przewóz Osób

A A A

Wydanie licencji na przewóz osóbPodstawa prawna


Art. 5,5a,5b,5c i art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.1414 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie licencji na przewóz do 7 i nie więcej niż 9 osób.


Załączniki:
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- oświadczenie niekaralności osoby prowadzącej działalność gospodarczą, członków organu
zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową,
- dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
- oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania w stosunku do kierowców
zawarte w przepisach i nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
- wykaz pojazdów samochodowych.


Do wglądu
oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii,
dokument tożsamości osoby składającej wniosek.


Miejsce złożenia dokumentów
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie tel.046 864 18 39.


Opłaty
Opłata administracyjna

opłata za wydanie licencji wynosi:
- 700zł do lat 15
- 800zł do lat 30
- 900zł do lat 50
Opłata ulega powiększeniu za każdy pojazd zgłaszany do licencji o 11% od tej kwoty.

Termin i sposób załatwienia
Wydział wydaje licencję w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy


Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.Uwagi

Licencję wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zakresie transportu drogowego określają środki finansowe lub majątek w wysokości:
a) 9000 Euro na pierwszy pojazd samochodowy,
b) 5000 Euro na każdy następny pojazd samochodowy,Posiadanie sytuacji finansowej, o której wyżej mowa potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym,
Dokumentami potwierdzającymi:
- dysponowanie srodkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych,
- posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
- udzielenie gwaracji lub poręczeń bankowych,
-własnośc nieruchomości


UWAGA

W roku 2014 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,2308Kontakt: Grażyna Burzykowska
Poniedziałek godz.10.00-17.00
Pozostałe dni godz. 8.00-15.00Do pobrania:

wniosek_przewoz_osob.odt