starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

A A A

 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na 

terenie powiatu sochaczewskiego w 2020 roku

 

 

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta informuje, iż w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, tymczasowo zawieszone zostaje udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które funkcjonują na terenie powiatu sochaczewskiego (w siedzibie Starostwa w Sochaczewie oraz w Urzędzie Gminy Brochów).

W związku z tym, zorganizowane zostanie zdalne udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, szczególnie e-mail.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, powinna przed udzieleniem pomocy złożyć za pośrednictwem e-mail npp.npo@powiatsochaczew.pl wniosek zawierający oświadczenie (wersja word / wersja pdf), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej:

Kliknij TU ---> wersja word

 Kliknij TU --->wersja pdf

SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO URZĘDU POWIATU POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY. Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kontakt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sochaczewskim:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – 46 864 18 40

 

 

 

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej
.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Zgłoszeń dokonuje się pod numerem telefonu

(46) 864-18-40

poniedziałek  10.00–18.00

wtorek­­­–piątek  8.00–16.00

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 1. Edukacja prawna obejmuje:                                                                                                                                               -działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.                                                                                                                                                                                -formy, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.
 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • informowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, oraz w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku ---> Kliknij TU

Info. o prawnikach udzielających nieodpł. pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku ---> Kliknij TU

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - TUTAJ