starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

A A A

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Krystian Gołębiewski

Ul. Marsz. J. Piłsudzkiego 65

96-500 Sochaczew

Telefon: 46 864 18 68

Faks: 46 864 18 71

e-mail: krgprk@powiatsochaczew.pl  

 

 

Godziny pracy:

wtorki oraz piątki - 8.00 - 16.00

środy  - 08.00 - 12.00 

 

WNIOSEK O POMOC KONSUMENCKĄ

 

W razie potrzeby konsultacji proszę dzwonić na infolinię 0 800 007 707 (bezpłatna infolinia UOKiK i Federacji Konsumentów).

 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

1. Do zadań Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziała z innymi powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów, organami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów w celu zapewnienia wzmocnienia ochrony interesów konsumentów w zakresie:

1) wymiany wiedzy fachowej,

2) wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów,

3) mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego,

4) lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów.

3.  Rzecznik Konsumentów może w szczególności:

1)  wstępować za zgodą konsumentów do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów w każdym jego stadium. Rzecznik Konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,

2) zwracać się do przedsiębiorców o udzielenie wyjaśnień i informacji w sytuacjach naruszeń praw konsumenckich.