starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Projekty

A A A

Projekty

 

„Zakup samochodu 9–miejscowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

5.09.2017 roku została podpisana umowa o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Powiatem Sochaczewskim. Przedmiotem umowy był zakup samochodu 9–miejscowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Wartość samochodu wyniosła 138 633,00 zł, w tym dofinansowanie PFRON-u 72 660,00 .

Nowy środek transportu w pełni zabezpieczy potrzeby przewozowe mieszkańców Domu do placówek zapewniających pomoc w zakresie nieświadczonym przez Dom (badania specjalistyczne, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne) a wymaganych dla tych osób ze względu na stan ich zdrowia. Dzięki realizacji projektu poprawi się również komfort, bezpieczeństwo i wygoda podczas przewozu podopiecznych, w szczególności tych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie - ETAP I” dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 dotacją w kwocie 2 074 531 zł realizacja inwestycji - 2017 rok.

 

 

WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie
 
 

2017 r. - Zakup specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.000,00 zł.

 „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”

Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zgłoszony w wystąpieniu projekt  pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie, prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew.

Projekt realizowany był w ramach obszaru D – na likwidację barier transportowych przewidzianego w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Wartość inwestycji wyniosła 136 500,00 zł, z czego kwotę 72 000,00 zł stanowią środki pozyskane z PFRON.

 

Efektem dofinansowania jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z codziennego wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy, co zapobiega ich izolacji i pozwala na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Dzięki realizacji projektu osoby niepełnosprawne mają szansę przebywać w grupie rówieśniczej, co zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.

 

 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3835W Stara Sucha - Wikcinek - Kościelna Góra - ETAP I”    

 dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

dotacją w kwocie 866 595,00 zł

realizacja inwestycji - 2016 rok

 

 

 
 

NFOŚiGW

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie


Powiat Sochaczewski informuje o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zadania pn:

Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”

Wartość projektu:     4 653 960,57 zł;
Kwota dotacji:           1 227 861,00 zł;

Kwota pożyczki:        2 400 860,00 zł;
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 30.09.2016.

 

 

WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 63.411,66 zł

www.wfosigw.plPowiat Sochaczewski informuje, iż uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach”. WFOŚiGW udzielił Powiatowi dotacji w kwocie 63.411,66 zł.


----------------------------------------------------------


Komunikat z 4 stycznia 2013 r.
Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW


Powiat Sochaczewski informuje, że w dniu 4.12.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Sochaczewskim na zadanie:
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach”
Wartośc ogólna zadania: 157 930,80 PLN
Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 63 411,66 PLN w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zakres prac to wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku na nową o lepszych właściwościach termoizolacyjnych wg wytycznych konserwatora zabytków.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: www.wfosigw.pl

 

 

 

NFOŚiGW

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie


Powiat Sochaczewski informuje o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zadania p.n:

Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie”

Wartość projektu: 3 122 037,00 zł,
Kwota dotacji: 880 000,00 zł,
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 31.12.2013.


Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

Projekty unijne - Doom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

 

1. „Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”
DZIAŁANIA 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013


Cel główny projektu:
Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym w powiecie sochaczewskim.

Projekt obejmował:
- budowę dwóch budynków odpowiednio: kuchni z jadalnią i budynku mieszkalnego dla pensjonariuszy oraz przystosowanie już istniejącego budynku, który przejął funkcję administracyjną. Budynki połączone są ze sobą za pomocą łącznika i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- wyposażeniu budynku: sali do rehabilitacji, magazynów (żywnościowego, chemicznego, odzieżowego), gabinetu zabiegowego wraz z salą z konsolką, pokoi mieszkalnych, kaplicy, oraz pokoju pro morte, sali do terapii, pomieszczeń działu gospodarczego, pomieszczeń kuchennych, terenu rekreacyjnego;
- wyrównanie terenu wokół budynków, wybudowanie drogi gospodarczej do części kuchennej i kotłowni od strony północno-wschodniej działki;
- wykonanie części rekreacyjnej dla pensjonariuszy wzdłuż zachodniej elewacji budynku mieszkalnego;
- wymiana ogrodzenia wraz z istniejącymi bramami i furtkami;
- wykonanie miejsc parkingowych.

W wyniku realizacji zadania powstał nowoczesny kompleks, spełniający wszelkie standardy dla tego typu placówek. W pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (wykonane podjazdy i montaż windy) z bardzo dobrze wyposażonymi salami do rehabilitacji, terapii, gabinety specjalistyczne, przestronne pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy, kaplica, kuchnia, stołówka, wydzielone miejsca dla administracji.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Całkowita wartość projektu: 7 273 071,20 PLN
Kwota dofinansowania: 5 113 319,59 PLN
Beneficjent: Powiat Sochaczewski

Informacja w ramach promocji projektu DPS

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


2. Przedmiotem projektu jest „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja Gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 153.000.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 180.000.000,00 zł
Beneficjent: samorządy województwa mazowieckiego


Celami Projektu BW są:
1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:
a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza,
a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej - INSPIRE,
b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenia geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji;
2) wparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienie na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomości poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formuowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Informacja w ramach promocji projektu Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


3. Przedmiotem projektu jest „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 51.000.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 60.000.000,00 zł
Beneficjent: samorządy województwa mazowieckiego


Celami Projektu EA są:
1) poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
a) uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
b) wdrożenie standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;
2) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
3) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
a) umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną (e-Government),
b) zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administracje publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Informacja w ramach promocji projektu Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu