starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Rekordowy i ambitny budżet powiatu

09-01-2018 08:52

A A A

Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji, 29 grudnia, radni niemalże jednomyślnie uchwalili plan dochodów i wydatków, który jak zaznaczyła starosta Jolanta Gonta jest rekordowy, biorąc pod uwagę wydatki majątkowe i inwestycyjne. Takiej wysokości środków zabezpieczonych jako wkład własny jeszcze w sochaczewskim powiecie nie było. Przy wsparciu miasta i gmin istnieje więc duża szansa, że na terenie niemalże całego powiatu przeprowadzonych zostanie w tym roku wiele inwestycji, nie tylko drogowych.

 

Zanim radni przystąpili do dyskusji na uchwałą budżetową, wcześniej, przedstawiono im projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; projekt uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem; zapoznano się z opiniami komisji stałych; Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz o projekcie budżetu. Swoje stanowisko w sprawie opinii Komisji przedstawił też Zarząd Powiatu.

 

- To bardzo ambitny budżet, bo już teraz mogę powiedzieć, że udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na przebudowę dróg, w tym na drugi etap modernizacji ulicy Trojanowskiej oraz ulice Towarową, ks. Janusza i Sienkiewicza w Sochaczewie. Do głównych inwestycji w roku 2018 zaliczyć też można m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, przebudowę dróg i chodników w poszczególnych gminach naszego powiatu. Budżet zakłada wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w ciągu ul. Mostowej w Sochaczewie, dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego oraz na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie – wymienia niektóre z planowanych zadań starosta Jolanta Gonta. – Co bardzo istotne, gdy przyjrzymy się wartości inwestycji głównie drogowych, to zauważmy, że zakładany wkład własny blisko 4 mln zł, a jest to tylko niewielka część budżetu powiatu, w którym dochody wynoszą 72,6 mln zł, przełoży się w sumie na ok. 20-milionową wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych. To rezultat owocnej współpracy między samorządem powiatowym, a miejskim i gminnymi z naszego terenu, z którymi wzajemnie wspieramy się przy wykonywaniu poszczególnych inwestycji – dodaje.

Plan budżetowy zakłada ponadto zakup niezbędnego do pracy sprzętu i urządzeń dla powiatowych jednostek m.in. Powiatowego Zarządu Dróg i Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Jak podkreśla starosta Jolanta Gonta, te ambitne plany to również efekt wsparcia działań powiatu przez ministra Macieja Małeckiego.

 

Poza uchwałą budżetową i WPF, Rada podjęła też uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości sochaczewskiemu szpitalowi powiatowemu w nieodpłatne użytkowanie.

 

Podczas sesji przyjęto także harmonogram pracy Rady Powiatu na ten rok i zatwierdzono roczny plan kontroli oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

 

Na zakończenie Andrzej Kierzkowski, przewodniczący Rady Powiatu, jak również obecny podczas obrad Sylwester Kaczmarek, przewodniczący Rady Miasta Sochaczew podziękowali za współpracę składając zebranym noworoczne życzenia i przyznając, że w nowym roku dalej liczą na współdziałanie powiatu i miasta w zakresie nie tylko wspólnych inwestycji.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE