starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

05-03-2021 08:43

A A A

Załącznik do Uchwały Nr 154/2021 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 marca 2021 r.

 

Sochaczew, dnia 4 marca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz rozdziału IX ust. 4 Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/132/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłasza:

 

nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą” do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

 

  • Termin zgłaszania kandydatur przedstawicieli rozpoczyna się w dniu 4 marca 2021 r., a kończy się w dniu 26 marca 2021 r.
  • Zgłoszenie kandydatury danego przedstawiciela odbywa się w formie pisemnej, osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub listownie, adres 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 65.
  • Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
  • Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  • W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3. ustawy, biorące udział w konkursie.

 

Przewodniczący Zarządu - wz. Tadeusz Głuchowski

ZOBACZ GALERIE