starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obwodnica Mszczonowa

Kolejnym krokiem mającym przyczynić się do redukcji przeciążenia miast wzrastającym ruchem samochodów ciężkich jest rozpoczęcie budowy obwodnicy Mszczonowa. Zaoszczędzone na remoncie drogi „Sochaczew – Grójec” pieniądze Unii Europejskiej z Projektu ISPA 2000 (75 proc. wartości inwestycji, pozostałe 25 proc. pokryje Skarb Państwa) zostaną wykorzystane na następną konieczną na tej trasie inwestycję. Cała obwodnica mieć będzie 9,25 km i kosztować 6.499.000 EURO. Jak łatwo wyliczyć, kilometr tej drogi wyniesie ok. 2.810 tys. zł. Może to dać skalę porównawczą wszystkim, którzy przeliczają subwencje rządowe dla samorządów powiatowych i miejskich przeznaczonych na utrzymanie, a także konserwację dróg i mostów. O unijne pieniądze stara się także sochaczewskie starostwo, kt&#...

Obradował Zarząd Powiatu

InwestycjeW dniu 3 lipca 2003 r. Zarząd powołał komisję do odbioru prac drogowych na trasie Brzozów – Iłów. Inwestycja została wykonana z pieniędzy Unii Europejskiej – funduszu SAPARD. Ponieważ istnieje szansa na uzyskanie dalszych pieniędzy z Kontraktu Dla Województwa Mazowieckiego, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg został zobowiązany do wystąpienia do Marszałka Mazowieckiego o dodatkowe dofinansowanie. Wymaga to jednak także zainwestowania w taką budowę własnych środków. Powiat otrzymał także niewielkie w skali potrzeb pieniądze z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (24 tys. na budowę dróg i 10 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego). W ubiegłym roku wykonano dzięki pomocy tego funduszu 300 m drogi na Zakrzewie, zaś pieniądze z europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi wspomogły remont mostu w Kozłowie B...

Sesja szybka jak Intercity

Tylko półtorej godziny potrzebowali radni, aby zakończyć XII, przedwakacyjną sesję Rady Powiatu.Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. W związku z przedłużającą się procedurą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa dotyczącą „pól czerwonkowskich”, które powiat ma zamiar sprzedać pod inwestycje, w budżecie brakuje przychodów ze sprzedaży. Dlatego, po wnikliwej analizie dokonanej przez Zarząd Powiatu i przygotowaniu analizy przez specjalistyczną firmę konsultingową, zdecydowano o wypuszczeniu obligacji na łączną sumę 3,7 mln złotych. Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych głównie z inwestycjami oświatowymi i drogowymi. Wyemitowane zostaną do końca tego roku w trzech seriach – obligacje 4 - letn...

Blisko mamy lotnisko

W dniu 6 maja odbyło się pierwsze spotkanie sejmowej Komisji Infrastruktury, która ma za zadanie ocenić przydatność i celowość budowy nowego lotniska cywilnego dla Warszawy. W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. nad alternatywnymi propozycjami lokalizacji drugiego międzynarodowego portu lotniczego dla Warszawy. Swoje propozycje przedstawiali i uzasadniali burmistrzowie Nowego Dworu Mazowieckiego, Mszczonowa, Nowego Miasta nad Pilicą oraz prezydent Radomia. Ponieważ, jak stwierdził przewodniczący komisji, poseł Janusz Piechociński, to nie były jeszcze wszystkie propozycje (zgłosiły się jeszcze Skierniewice i Sochaczew), dyskusja trwała będzie nadal, a pewnie co druga mazowiecka gmina znajdująca się przy już istniejącej trasie szybkiego ruchu, będzie walczyła o lokalizację. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Piłat z góry zapowiedział...

Niepełnosprawny z komputerem

Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedłużył termin przyjmowania wniosków programu „Komputer dla Homera”. Program ten umożliwia uzyskanie pomocy finansowej przy zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Adresatami programu są dorośli niepełnosprawni w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawne dzieci z dysfunkcją narządu wzroku.Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 31 lipca tego roku, a wszyscy chętni pomoc w ich wypełnieniu oraz więcej informacji mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Ziemowita 10 (tel.862 – 77 – 40 w. 56).Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Milion złotych z PFRON dla niepełnosprawnych

Na XI sesji Rady Powiatu radni postanowili rozdzielić pieniądze przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na potrzeby swoich podopiecznych. Z otrzymanych 1.134.974 złotych 50 tysięcy przeznaczono na udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; 100 tysięcy na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne tych potrzeb; 10 tysięcy na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego, oraz tyle samo na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych. 116.188 zł to zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawny...

Nie będzie prywatyzacji szpitala

Po posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ, także radni powiatowi zapoznali się z informacją dyrektora Szpitala Powiatowego Michała Milczarka o stanie szpitala i planie działań na najbliższy okres.Z informacji wynika, że popyt na usługi medyczne istnieje na te finansowane ze środków systemu zabezpieczenia społecznego. Poziom finansowania jest uwarunkowany stopniem rozwoju gospodarczego i niestety jest i będzie na niskim poziomie. Z doświadczeń krajowych wynika jednak, że przy sprawnym zarządzaniu i odpowiedniej koncentracji działań medycznych istnieją realne możliwości zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania zakładu w ramach istniejących środków finansowych. Odrębnym problemem są wydatki inwestycyjne, dla których obecnie trzeba szukać dodatkowych źródeł finansowania.Szpital funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej odziedziczonej z ...

Obradował Zarząd Powiatu

DecyzjeW dniu 23 czerwca Zarząd zapoznał się z zasadami emisji obligacji oraz źródłami ich finansowania. Na podstawie danych przekazanych przez Skarbnika Powiatu firma INWEST CONSULTING S.A. z Poznania opracowała analizę możliwości emisji obligacji przez powiat sochaczewski. Opracowanie zostało wykonane w celu zbadania możliwości emisji obligacji pod względem prawnym oraz możliwości spłaty tego zobowiązania. Dla celów tej analizy przyjęto kategorię wolnych środków obejmującą dochody ogółem, wydatki bieżące, środki na inwestycje oraz wydatki na obsługę długu. Zarząd po gruntownym zapoznaniu się z analizą zdecydował o przedstawieniu Radzie Powiatu propozycji emisji obligacji przez powiat sochaczewski. Zaproszono również przedstawiciela firmy INW...

Most w Chodakowie w 2004 r.

Ponad 900 podpisów zebrali mieszkańcy Chodakowa, którzy napisali do Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabarka list z żądaniem wyjaśnienia braku pieniędzy w tegorocznym budżecie na budowę mostu przy ul. Młynarskiej. Pieniądze, przewidywane początkowo zarówno w planach miasta, jak i powiatu, zostały przeznaczone na inne cele. Powstały komitet ds. budowy mostu i mieszkańcy są takimi decyzjami oburzeni. Po odczytaniu całej listy zarzutów zawartych w piśmie radni w dyskusji wskazywali na wiele punktów za i przeciw. Starosta Józef Gołębiowski mówił o wielu przekłamaniach tego protestu, i o powodach przesunięcia pieniędzy na inne cele. W ciągu roku ograniczona została subwencja drogowa dla powiatu, z której miał być finansowany most. Z przewidzianych pieniędzy pozostało 840 tysięcy złotych, co niestety nie wystarcz...

Powiat i gminy w drodze po unijne pieniądze

Reprezentanci tylko pięciu samorządów z terenu powiatu sochaczewskiego obecni byli na spotkaniu zorganizowanym przez Mazowiecką Izbę Rolniczą 24 czerwca w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Ponieważ jednym z celów była informacja i dyskusja nad ponownie zaproponowanym przez Tadeusza Szymańczaka powołaniem związku gmin powiatu sochaczewskiego, nieobecność części z nich uniemożliwiła konkretne określenie ewentualnej przynależności i zasad współdziałania.Głównym zadaniem takiej pozarządowej organizacji byłoby zdobywanie środków unijnych z programów ISPA, PHARE, SAPARD, programów edukacyjnych, kulturalnych i funduszy strukturalnych UE. Małe, pojedyncze gminne programy i zamierzenia inwestycyjne nie będą miały w najbliższym czasie zbyt wielkich szans uzyskania unijnych pieniędzy. Dlatego połączeni...