starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Społecznie, czyli bez diet

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się 30 lipca. W imieniu starosty Józefa Gołębiowskiego powołania wręczył Janusz Ciura – członek Zarządu Powiatu. Krótkie zebranie poświęcone było głównie ukonstytuowaniu się pięcioosobowego zespołu Rady. Przewodniczącym został wybrany Zbigniew Madej – pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, zastępcą – Jadwiga Dąbrowska (Stowarzyszenie Sportowo – Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”), sekretarzem – Tomasz Połeć (S.O.S. Zamek), członkami Teresa Michałowska (MOPS) oraz Justyna Nowak – Sobotta (TPD). Zadaniem Rady jako organu opiniodawczo – doradczego starosty jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społeczn...

100 lat sochaczewskiego szpitala powiatowego

Niecałe pół roku dzieli nas od uroczystych obchodów setnej rocznicy powstania sochaczewskiego szpitala, ale w Starostwie Powiatowym już rozpoczęto przygotowania. Na 9 stycznia przyszłego roku komitet organizacyjny, który spotkał się na zaproszenie starosty Józefa Gołębiowskiego, postanowił wyznaczyć termin tej uroczystości. Do udziału w pracach komitetu zaproszono m.in. dyrektora Szpitala Powiatowego, dyrektora PCPR, burmistrza Sochaczewa, przedstawicieli załogi i gmin powiatu sochaczewskiegoUstalono wstępne założenia organizacji i przebiegu uroczystości jubileuszowych .Obchody stulecia rozpoczną się mszą świętą w kościele p.w. św. Wawrzyńca, po której, już w Szpitalu Powiatowym, nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej patrona szpitala. Organizatorzy zaproponują Radzie Powiatu przyj...

Na polach bez zmian

Informacje zamieszczone w „Ziemi Sochaczewskiej” (Co wyrośnie na tych polach?) tchną odrobinę kurzem historii, może wynikającym z zamiłowania autora do staroci, a może z prostego lenistwa, gdyż wystarczyło zasięgnąć informacji także w Starostwie, nie opierając się jedynie na wiadomościach „z miasta”. Dlatego zmuszony jestem uzupełnić je, komentarze zostawiając na koniec. Od wielu miesięcy problem „pól czerwonkowskich” zaprząta uwagę sochaczewian. 54 hektarowy teren, będący własnością powiatu, leży jednak w granicach miasta, i dlatego jego władze mają prawo decyzji o przeznaczeniu go pod wybraną działalność. Po decyzji Rady Powiatu (14.02.03) o zamiarze sprzedaży tych pól w formie przetargu nieograniczonego, Rada Miejska (04.04) przyjęła uchwałę o zmianie ich przeznac...

Obradował Zarząd Powiatu

UchwałyZarząd 10 lipca przyjął uchwałę w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym powiatu sochaczewskiego. Pierwszym krokiem, rozpoczynającym te prace, było powołanie zespołu koordynującego. W jego skład weszli starosta i jego zastępca, przewodniczący Rady Powiatu, członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy promocji i rozwoju gospodarczego powiatu, przewodniczący komisji Rady – Budżetowej oraz Rozwoju Gospodarczego, Mienia Publicznego i Promocji, skarbnik, sekretarz i dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem. Pierwszymi zadaniami zespołu będzie przygotowanie opracowania zasad oceny inwestycji, które zatwierdzi Rada Powiatu. Zespół zbierał i analizował będzie wnioski inwestycyjne, które określą czas trwania inwestycji oraz jej koszty, określał ich priorytety, przygotowywał propozycje do kolejnych budżetów powiatu. P...

Zalany most

Obfite opady deszczu w dniach 5 i 6 lipca wpłynęły niestety także na stan chodakowskiego mostu na Utracie, w ciągu ulicy Młynarskiej. Nastąpiło znaczne rozmycie korpusu drogi na dojazdach do mostu od strony ulicy Grunwaldzkiej. Spowodowało to konieczność tymczasowego zamknięcia tego mostu dla ruchu kołowego. Dopuszczony został natomiast ruch pieszy po istniejącym chodniku.Roboty związane z usuwaniem awarii na dojeździe do mostu planowane były od 7 do 11 lipca, a obejmowały także prace przy remoncie sieci wodociągowej, która również uległ uszkodzeniom. Powiatowy Zarząd Dróg, zdając sobie sprawę z utrudnień, oddał most do użytku już dzień wcześniej. Awaria spowodowała na pewno kłopoty dla mieszkańców tamtejszych okolic, ale radykalne poprawienie sytuacji nastąpi dopiero w roku 2004, kiedy to, jak obiecywał...

Gaz ze śmieci

Rozwiązania, które pozwalają wykorzystać osiągnięcia naukowe i postęp technologiczny do wytwarzania z odpadów energii odnawialnej, były tematem warszawskiego spotkania, w którym 9 lipca wziął starosta Józef Gołębiowski.Brak ogólnodostępnego wysypiska śmieci w mieście lub najbliższych okolicach Sochaczewa odbija się niekorzystnie na ich systemie wywozu i utylizacji, poszukuje się więc metod rozwiązania tego problemu.Nowoczesna, opracowana w Stanach Zjednoczonych technologia przetwórstwa odpadów polega na poddawaniu odpadów komunalnych, zwierzęcych, osadów ściekowych, odpadów medycznych i innych odpadów produkcyjnych procesowi gazyfikacji. W wyniku tego powstaje gaz syntetyczny, który jest następnie doczyszczany, aby osiągnąć parametry gazu naturalnego. Wytworzony w ten sposób gaz może być używany do silni...

Przegląd za darmo

W całym kraju corocznie okres letni to więcej wypadków i ofiar wypadków drogowych. Dlatego nie dziwmy się, że czekają nas wzmożone kontrole policji na drogach. Dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i ich dzieci Starostwo Powiatowe w Sochaczewie włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”. W akcji tej udział biorą stacje kontroli pojazdów funkcjonujące na terenie powiatu sochaczewskiego, które będą dokonywały nieodpłatnego sprawdzenia stanu technicznego pojazdów wszystkich zainteresowanych. Starosta Józef Gołębiowski w porozumieniu ze Stacjami Kontroli Pojazdów na terenie powiatu ustalił, że już 12 lipca od godz. 8 do 15 swój samochód przed wyjazdem na wakacje możemy sprawdzić w SKP w Sochaczewie, przy Al. 600-lecia 57 a, 19 lipca – w SKP Seroki – Parcel 101, 26 lipca – w SKP R...

Czy będzie lotnisko ?

Ciągły wzrost ruchu lotniczego na lotnisku Warszawa-Okęcie wymusza budowę w okolicach Warszawy nowego portu lotniczego, który zgodnie z Programem Rozwoju Lotnictwa Cywilnego ma zacząć funkcjonować przed rokiem 2010. Port Warszawa II mógłby powstać w Sochaczewie, Nowym Dworze Mazowieckim, Skierniewicach, Mszczonowie, Radomiu lub w Nowym Mieście nad Pilicą. Te miasta wyraziły już zainteresowanie inwestycją. We wtorek, 8 lipca, w Sochaczewie odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu kierunków działań, jakie należy podjąć, by sejmowa Komisja Infrastruktury decydująca o lokalizacji portu, swoją szczególną uwagę zwróciła na lotnisko w Bielicach. Na spotkanie zorganizowane przez Burmistrza, Wójta gminy Sochaczew oraz Starostę Powiatu Sochaczewskiego zaproszono gości, wśród których byli m.in.: starosta żyrardowski...

Obwodnica Mszczonowa

Kolejnym krokiem mającym przyczynić się do redukcji przeciążenia miast wzrastającym ruchem samochodów ciężkich jest rozpoczęcie budowy obwodnicy Mszczonowa. Zaoszczędzone na remoncie drogi „Sochaczew – Grójec” pieniądze Unii Europejskiej z Projektu ISPA 2000 (75 proc. wartości inwestycji, pozostałe 25 proc. pokryje Skarb Państwa) zostaną wykorzystane na następną konieczną na tej trasie inwestycję. Cała obwodnica mieć będzie 9,25 km i kosztować 6.499.000 EURO. Jak łatwo wyliczyć, kilometr tej drogi wyniesie ok. 2.810 tys. zł. Może to dać skalę porównawczą wszystkim, którzy przeliczają subwencje rządowe dla samorządów powiatowych i miejskich przeznaczonych na utrzymanie, a także konserwację dróg i mostów. O unijne pieniądze stara się także sochaczewskie starostwo, kt&#...

Obradował Zarząd Powiatu

InwestycjeW dniu 3 lipca 2003 r. Zarząd powołał komisję do odbioru prac drogowych na trasie Brzozów – Iłów. Inwestycja została wykonana z pieniędzy Unii Europejskiej – funduszu SAPARD. Ponieważ istnieje szansa na uzyskanie dalszych pieniędzy z Kontraktu Dla Województwa Mazowieckiego, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg został zobowiązany do wystąpienia do Marszałka Mazowieckiego o dodatkowe dofinansowanie. Wymaga to jednak także zainwestowania w taką budowę własnych środków. Powiat otrzymał także niewielkie w skali potrzeb pieniądze z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (24 tys. na budowę dróg i 10 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego). W ubiegłym roku wykonano dzięki pomocy tego funduszu 300 m drogi na Zakrzewie, zaś pieniądze z europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi wspomogły remont mostu w Kozłowie B...