starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Cztery miliony nadwykonań

Dyrekcja szpitala powiatowego w Sochaczewie nie ustaje w staraniach o odzyskanie przynajmniej części pieniędzy, należących się szpitalowi od Narodowego Funduszu Zdrowia. O poprawie sytuacji dyskutowano na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Jak twierdzi dyrektor ZOZ Michał Milczarek, sama realizacja „ustawy 203”, którą poprzedni parlament przyjął bez wskazania źródła pieniędzy na podwyżki dla personelu, pociąga za sobą w Sochaczewie ogólne skutki w wysokości ok. 4,2 mln zł. Co prawda, część z tych pieniędzy przyznał sochaczewskiemu szpitalowi sąd, ale NFZ odwołała się od wyroku, i nadal przyjdzie czekać. I tylko pracownikom – jak twierdzi dyr. Milczarek – można zawdzięczać, że szpital ten działa i nadal leczy. Wśród tak wielu placówek już zamkniętych i zamykanych, wśród gr...

Rejestracja 10 zł więcej

W związku ze zmianą kosztów wytwarzania wytworzenia blankietów dowodów rejestracyjnych i tablic pojazdów, a także wprowadzaniem nowego systemu centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych, pojazdów i kierowców, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego wysokości opłat za te czynności. I tak od 1 pierwszego października planowane jest wprowadzenie opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego w wysokości 48 zł, kompletu nalepek legalizacyjnych – 11 zł, nalepkę kontrolną 16,50 zł. Razem wyniesie to 75,50 zł (wzrost o 15 zł). Opłata za wydanie pozwolenia czasowego natomiast zmniejszy się o 4,50 i wyniesie 12 zł.Łącznie więc wzrost opłat wyniesie 10,50 zł.Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisem przejściowym tego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia pozwolenia czasowe mogą...

Forum Mazowieckich Inicjatyw Samorządowych

W imieniu Federacji Organizacji Służebnych Mazowia oraz Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym w dniu 25 września 2004 roku w Płocku Forum Mazowieckich Inicjatyw Samorządowych.Celem forum jest omówienie najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoją mazowieckie organizacje pozarządowe oraz wymiana doświadczeń. Forum będzie składało się z dwóch części: konferencji i spotkań warsztatowych oraz festynu, podczas którego będą miały okazje zaprezentować się fundacje i stowarzyszenia.Federacja Mazowia oraz Stowarzyszenie BORIS organizują Forum we współpracy z Lokalnym Punktem Informacji przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Płocku, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym „Ziarno”.Zgłoszenia udzia...

Dyplomy łączności

W czasie obchodów 65 rocznicy Bitwy nad Bzurą będzie pracowała okolicznościowa radiostacja harcerska Hufca ZHP Ziemi Sochaczewskiej o znaku HF 65 BNB. Osoby współpracujące z radiostacją będą mogły otrzymać pamiątkowe dyplomy. SP7NWM Menager SP NWM

Sochaczewskie pocztówki

Na zlecenie Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zostały wydane pocztówki przedstawiające najpiękniejsze i najciekawsze miejsca powiatu sochaczewskiego. Na pięciu przygotowanych wzorach umieszczono między innymi Dworek w Żelazowej Woli, Bazylikę w Brochowie, Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W sumie na dwudziestu fotografiach zaprezentowane zostały wszystkie gminy naszego powiatu.Instytucje i firmy zainteresowane zakupem i dystrybucją pocztówek proszone są o kontakt pod numer telefonu – 0-602-703-637.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Sochaczew, dnia 7 września 2004 roku GM. 3421/07/2004 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO Przedmiot zamówienia: „Dostawa oleju opałowego typu „Ekoterm Plus” dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – budynek przy ul. Ziemowita 8/10” 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,reprezentowane przez Starostę SochaczewskiegoUlica M. J. Piłsudskiego 65 96 - 500 Sochaczewwww.starostwo-soch.home.plstarostwo-soch@home.pl Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pan Ireneusz Góralczyk tel. (0-46) 862-27-00 w.31, w godz. 9.00 - 15.00 - w sprawach dotyczących zapisów formalno-prawnych specyfikacji, Pan Andrzej Skupiński tel. (0-46) 862-27-00 w.15, w godz. 9.00 - 15.00 - w sprawach dotyczących strony technicznej zamówienia. 2) Określenie trybu zamówienia...

Mniej za rodzinę zastępczą

Powiatowi radni przyjęli dwie uchwały, które dotyczą częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka (lub osoby pełnoletniej niepełnosprawnej) w placówkach wychowawczych lub w rodzinach zastępczych. Starosta może całkowicie zwolnić rodziców z tych opłat, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest równy lub niższy od kryterium dochodowego (aktualnie wynosi to 461 zł brutto), lub jeżeli rodzice ponoszą już opłatę za pobyt innego dziecka lub osoby, i wówczas po odliczeniu tej ostatniej opłaty dochód jest równy lub niższy od kryterium. Dochód może przekraczać tę sumę, nie więcej jednak niż o 200 proc., w przypadku, gdy istnieje w rodzinie niepełnosprawność lub długotrwała choroba, zaistnieje klęska żywiołowa lub zdarzenie losowe, którego sku...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd po analizie przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2004 roku.* W ramach proponowanego programu sesji Rady Powiatu, która planowana jest na dzień 17 września, przygotowywane są m. in. uchwały w sprawie - zmian w budżecie powiatu w roku 2004; określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON oraz wysokość funduszu środków na te zadania; komunalizacji nieruchomości przy ul. Ziemowita; nadania imienia gimnazjum powiatowemu; zmiany regulaminu przyznawania stypendiów; zmiany uchwały o ustaleniu wysokości diet radnych oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu. Odrębnym punktem będzie informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.* Odbyły się ...

Stypendia do 14 września

Stypendia socjalne dla uczniów i studentów współfinansowane przez Unię Europejską. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie informuje, iż w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne.(Informacja wg uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim na dzień 05-08-2004 r.)I. Wnioski o stypendium socjalne mogą składać: 1. Uczniowie spełniający następujące kryteria: 1) Są uczniami szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej kończących się maturą, prowadzonych/dotowanych przez Powiat Sochaczewski.2) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2003 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż kwota 350 zł. 3) Są zameldowani na stałe na obszar...

Rehabilitacja dla niepełnosprawnych

Pierwsze po wakacjach posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej przy staroście sochaczewskim, odbyło się 26 sierpnia. Głównym tematem, jaki zaproponował przewodniczący rady Zbigniew Madej, była możliwość zwiększenia pieniędzy na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ponieważ na ten rok pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały rozdzielone, postanowiono na ten cel zaproponować przeznaczenie 20 tysięcy złotych z dotychczas przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i materiały pomocnicze.Decyzja ta spowodowana jest zwiększonym w tym roku zainteresowaniem turnusami rehabilitacyjnymi. Ponieważ dysponowanie pieniędzmi PFRON należy do zadań Rady Powiatu...